5. Dekanija Laško-Videm ob Savi
nadžupnik in dekan: Rok Metličar
nadžupnija Laško,
Aškerčev trg 3, 3270 Laško
Tel.: 03/573 14 30

1. Artiče – Roman Travar CM (stanuje v Dobovi)
2. Bizeljsko
– Vlado Leskovar
3. Brestanica
– Jože Špes
4. Brežice
– Milan Kšela
5. Dobova
– Matej Užmah CM
6. Dol pri Hrastniku
– Franc Ornik

7. Hrastnik* (upravljana iz Dola pri Hrastniku)
8. Jurklošter* (upravljana s Planine pri Sevnici)
9. Kapele pri Brežicah* (upravljana iz Bizeljskega)
10. Koprivnica*
(upravljana iz Senovega)
11. Laško
– Rok Metličar

12. Loka pri Zidanem mostu – Janez Furman
13. Marija Širje* (upravljana iz Loke pri Zidanem Mostu)
14. Pišece* (upravljana iz Brestanice)
15. Razbor pod Lisco*
(upravljana iz Loke pri Zidanem Mostu)

16.Senovo – Ivan Šelih
17. Sevnica
– Jože Brečko SDB
18. Sromlje*
Roman Travar CM (stanuje v Dobovi)
19. Sv. Jedert nad Laškim*
– (upravljana iz Sv. Marjete)

20. Sv. Lenart nad Laškim – Iztok Hanžič
21. Sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah – Klemen Jager (biva v Laškem)
22. Sv. Miklavž nad Laškim* (soupravljana s Sv. Marjeto)
23. Sv. Rupert nad Laškim* (upravljana iz Sv. Lenarta)
24. Trbovlje – Sv. Marija* (upravljana iz Trbovelj – Sv. Martin)
25. Trbovlje – Sv. Martin – Tomaž Šojč
26. Videm – Krško – Mitja Markovič
27. Zabukovje* (upravljana iz Sevnice)
28. Zdole* (upravljana iz Vidma)

Delite prispevek s prijatelji!