Dekanija Celje – Nova Cerkev

Župnije: Celje – bl. Anton Martin Slomšek, Celje – sv. Cecilija, Celje – sv. Danijel, Celje – Sveti Duh, Celje – sv. Jožef, Črešnjice, Dobrna, Frankolovo, Ljubečna, Nova Cerkev, sv. Jošt na Kozjaku, sv. Lovrenc nad Štorami, Svetina, Šmartno v Rožni dolini, Teharje, Vitanje, Vojnik.

dekan: Tadej Linasi

tadej.linasi@rkc.si
041 265 740

_________________________

Dekanija Gornji Grad – Šaleška dolina

Župnije: Bele Vode, Bočna, Gornja Ponikva, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče ob Savinji, Mozirje, Nazarje, Nova Štifta, Radmirje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šentjanž na Vinski Gori, Šmartno ob Dreti, Šmihel nad Mozirjem, Šoštanj, Št. Ilj pri Velenju – Arnače, Velenje – bl. A. M. Slomšek, Velenje – sv. Marija, Velenje – sv. Martin, Zavodnje.

dekan: Janko Rezar

janko.rezar@rkc.si
031 367 839

_________________________

Dekanija Kozje – Rogatec – Šmarje pri Jelšah

Župnije: Buče, Dobje pri Planini, Dramlje, Kalobje, Kostrivnica, Kozje, Olimje, Pilštanj, Planina pri Sevnici, Podčetrtek, Podsreda, Polje ob Sotli, Ponikva, Prevorje, Rogaška Slatina, Rogatec, Sladka Gora, Slivnica pri Celju, Sv. Ema, Sv. Florjan ob Boču, Sv. Peter na Kristan Vrhu, Sv. Peter pod Svetimi gorami, Sv. Rok ob Sotli, Sv. Štefan pri Žusmu, Sv. Vid na Planini, Šentjur pri Celju, Šentvid pri Grobelnem, Šmarje pri Jelšah, Zagorje, Zibika, Žusem.

dekan: Damjan Ratajc

041 576 012

_________________________

Dekanija Laško – Videm

Župnije: Artiče, Bizeljsko, Brestanica, Brežice, Dobova, Dol pri Hrastniku, Hrastnik, Jurklošter, Kapele pri Brežicah, Koprivnica, Laško, Loka pri Zidanem Mostu, Marija Širje – Zidani Most, Pišece, Razbor pod Lisco, Senovo, Sevnica, Sromlje, Sv. Jedert nad Laškim, Sv. Lenart nad Laškim, Sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah, Sv. Miklavž nad Laškim, Sv. Rupert nad Laškim, Trbovlje – sv. Marija, Trbovlje – sv. Martin, Videm – Krško, Zabukovje, Zdole.

dekan: Rok Metličar

_________________________

Dekanija Žalec – Braslovče

Župnije: Braslovče, Galicija, Gomilsko, Gotovlje, Griže, Marija Reka, Petrovče, Polzela, Prebold, Sv. Andraž nad Polzelo, Sv. Jurij ob Taboru, Šempeter v Savinjski dolini, Šmartno ob Paki, Vransko, Žalec.

dekan: Srečko Hren