Škofija se razdeli na posamezne sestavne dele ali župnije. Župnija je določena, trajno ustanovljena skupnost vernikov v škofiji, za katero pod oblastjo krajevnega škofa (ordinarija) pastoralno skrbi župnik (prim. kann. 515–552 ZCP).
Župnija je običajno ozemeljska enota in obsega vse vernike določenega ozemlja. Glede na obred, jezik, narodnost ali posebne potrebe pa škof lahko ustanovi tudi personalno župnijo.

Bistvena razsežnost življenja vernikov v župnijah, ki predstavljajo skupnost vernikov v škofijah, je zbiranje pri sv. evharistiji (sv. maši).

V celjski škofiji je 110 župnij, žal jih zaradi pomanjkanja duhovnih poklicev skoraj polovica nima svojega duhovnika, ki bi bival v župniji, ampak jih upravlja in oskrbuje sosednji župnik.

Župnija Artiče
Artiče 44
8253 ARTIČE

Župnik: soupr. Ivan ŠUMLJAK iz Brežic
ivan.sumljak@rkc.si

SPLET: http://zupnija-artice-sromlje.rkc.si/


Župnija Bele Vode
Bele Vode 20
3325 ŠOŠTANJ
tel. župnišča v Šoštanju: 03/898-43-53

Župnik: upr. Jože PRIBOŽIČ iz Šoštanja


Župnija Bizeljsko
Hribček 7
6259 BIZELJSKO
tel.: 07/495-11-23

Župnik: Vlado LESKOVAR
vlado.leskovar@a1mail.si

SPLET: https://www.facebook.com/zupnijabizeljsko/


Župnija Bočna
Bočna 52
3341 ŠMARTNO OB DRETI

Župnik: soupr. Ivan HRASTNIK iz Gornjega Grada
GSM: 031 369 598
ivan.hrastnik@gmail.com


Župnija Braslovče
Braslovče 35
3314 BRASLOVČE
tel.: 03/570-90-66

Župnik: msgr. Milan GOSAK
milan.gosak@rkc.si
SPLET: https://zupnija-braslovce.rkc.si/


Župnija Brestanica
Cesta prvih borcev 8a
8280 BRESTANICA
tel.: 07/497-91-60

Župnik: Tomaž ŠOJČ
Duh. pomočnik: Jože ŠPES
zupnijabrestanica@gmail.com
SPLET: www.zupnijabrestanica.si/


Župnija Brežice
Cesta prvih borcev 34
8250 BREŽICE
tel.: 07/496-12-75

Župnik: Ivan ŠUMLJAK
ivan.sumljak@rkc.si

Duh. pomočnika: Peter MARČUN
Milan KŠELA

SPLET: https://zupnija-brezice.si/


Župnija Buče
Buče 1
3255 BUČE
tel.: 031 278 180

Župnik: upr. Damjan KEJŽAR iz Sv. Peter pod Sv. gorami (Bistrica ob Sotli)
Duh. pomočnik: Niko MAROVT


Župnija Celje – bl. Anton Martin Slomšek
Don Boskov trg 1
3000 CELJE
tel.: 03/428-29-51

Župnik: mag. Štefan KRAMPAČ, SDB
zupnija.celje-slomsek@rkc.si
Kaplan: Viktor GANC, SDB
Kaplan: Slavko PAJK, SDB
Duh. pomočnik: Anton HRIBERNIK, SDB

SPLET: http://celje.donbosko.si


Župnija Celje – sv. Cecilija
Breg 18
3000 CELJE
tel.: 0590/ 96-260

Župnik: br. Marjan GAČNIK, OFMCap
marjan.gacnik@rkc.si, GSM: 031/754-804
Duhovniki: duh. pomočnik br. Jurij ŠTRAVS, OFMCap,
br. dr. Metod BENEDIK, OFMCap,
br. dr. Vinko ŠKAFAR OFMCap (gvardijan)
zupnija.celje.sv.cecilija@rkc.si
SPLET: http://www.cecilija.net/


Župnija Celje – sv. Danijel
Slomškov trg 2
3000 CELJE
tel.: 03/426-19-00

Župnik: Tadej LINASI (tadej.linasi@rkc.si)
Duhovnik: Marjan JEZERNIK
info@celje-stolnica.si
SPLET: http://www.celje-stolnica.si/


Župnija Celje – Sv. Duh
Ob Koprivnici 1
3000 CELJE
tel.: 03/492-77-40

Župnik: David ZAGORC
GSM: 031 706 117, david.zagorc@gmail.com

pisarna@zupnija-svduh.si
SPLET: http://www.zupnija-svduh.si/


Župnija Celje – sv. Jožef
Plečnikova 29
3000 CELJE
tel.: 0590/73-800

Župnik: Vlado BIZANT, CM
vlado.bizant@jozef.si

SPLET: http://www.jozef.si/


Župnija Črešnjice
Črešnjice 5
3213 FRANKOLOVO
tel.: 03/577-44-30

Župnik: dr. Vinko KRALJIČ
GSM: 031 786 120; vinko.kraljic@gmail.com

SPLET: http://www.zupnija-cresnjice.net/


Župnija Dobje pri Planini
Dobje 4
3224 DOBJE PRI PLANINI
tel.: 03/579-62-03

Župnik: soupr. Peter OREŠNIK s Kalobja
Duh. pomočnik: Janez PUHAN, CM (biva v župniji Celje – Sv. Jožef)


Župnija Dobova
Trg 7.julija 8
8257 DOBOVA
tel.: 07/496-70-59

Župnik: upr. Vlado LESKOVAR z Bizeljskega

SPLET: http://zupnija-dobova.rkc.si/


Župnija Dobrna
Dobrna 22
3204 DOBRNA

tel.: 03/781-80-72
Župnik: Milan STRMŠEK, GSM o41/772-138

SPLET: http://zupnija-dobrna.si/


Župnija Dol pri Hrastniku
Trg borcev NOB 3
1431 DOL PRI HRASTNIKU
tel.: 03/564-82-79

Župnik: upr. Matej DEČMAN iz Trbovlje – sv. Martin


Župnija Dramlje
Laze 15
3222 DRAMLJE
tel.: 03/579-81-42

Župnik: upr. Jožef PLANINC s Ponikve
jozef.planinc@siol.net; GSM 041/625-703

SPLET: http://zupnijadramlje.si/?cat=2


Župnija Frankolovo
Frankolovo 6
3213 FRANKOLOVO
tel.: 03/577-47-43

Župnik: Branko CESTNIK, CMF
branenacesti@gmail.com
SPLET: https://www.facebook.com/farafrankolovo/?ref=page_internal


Župnija Galicija
Galicija 2
3310 ŽALEC
tel.: 03/714-80-40

Župnik: Janko CIGALA
janko.cigala@rkc.si

janko.cigala@siol.net


Župnija Gomilsko
Gomilsko 35
3303 GOMILSKO
tel.: 03/572-61-98

Župnik: Martin Cirar, GSM 041/673-716
zupnija.gomilsko@rkc.si

SPLET: http://zupnija-gomilsko.rkc.si/


Župnija Gornja Ponikva
Ponikva pri Žalcu 12
3310 ŽALEC
tel.: 03/572-85-16

Župnik: upr. Janko REZAR iz Velenje – sv. Martin
03 897 56 80, pisarna@zupnija-velenje.si

Stalni diakon: Andrej VRABIČ


Župnija Gornji Grad
Attemsov trg 1
3342 GORNJI GRAD
tel.: 03/838-30-90

Župnik: Ivan HRASTNIK, GSM: 031 369 598
ivan.hrastnik@gmail.com

SPLET: https://www.zupnija-gornjigrad.si/


Župnija Gotovlje
Gotovlje 33
3310 ŽALEC
tel.: 03/710-31-36

Župnik: upr. Vlado BIZJAK iz Žalca
zupnija.zalec@rkc.si


Župnija Griže
Griže 5
3302 GRIŽE
tel.: 03/710-01-30

Župnik: upr. Vlado BIZJAK iz Žalca
zupnija.zalec@rkc.si

SPLET: http://zupnije.rkc.si/grize/


Župnija Hrastnik
Log 6
1430 HRASTNIK
tel.: 03/564-17-61

Župnik: upr. Matej DEČMAN iz Trbovlje – sv. Martin


Župnija Jurklošter
Jurklošter 24
3273 JURKLOŠTER

Župnik: upr. Jože VENGUST s Planine pri Sevnici


Župnija Kalobje
Kalobje 12
3233 KALOBJE
tel.: 03/579-50-44

Župnik: Peter OREŠNIK

zu.kalobje@siol.net

SPLET: http://zupnija-kalobje.rkc.si/


Župnija Kapele pri Brežicah
Kapele 14
8258 KAPELE

Župnik: upr. Vlado LESKOVAR z Bizeljskega


Župnija Koprivnica
Koprivnica 4
8282 KOPRIVNICA
tel.: 03/497-65-30

Župnik: upr. Tomaž ŠOJČ iz Brestanice


Župnija Kostrivnica
Zg. Kostrivnica 2
3241 PODPLAT
tel.: 03/582-42-50

Župnik: upr. Jože VEHOVAR iz Rogaške Slatine
Duh. pomočnik: Viktor VRATARIČ


Župnija Kozje
Kozje 38
3260 KOZJE

Župnik: upr. Damjan KEJŽAR iz Sv. Peter pod Sv. gorami (Bistrica ob Sotli)
Duh. pomočnik: Niko MAROVT


Nadžupnija Laško
Aškerčev trg 3
3270 LAŠKO
tel.: 03/573-14-30

Nadžupnik: Rok METLIČAR
GSM: 041 887 354
rok.metlicar@rkc.si

Kaplan: Lovro SLEJKO
SPLET: http://www.zupnijalasko.si/


Župnija Ljubečna
Leskovec 17a
3202 LJUBEČNA
tel.: 03/546-12-21

Župnik: upr. Janko IVANČIČ, SDB iz Šmartna v Rožni dolini


Župnija Ljubno ob Savinji
Fošt 2
3333 LJUBNO OB SAVINJI
tel.: 03/838-10-28

Župnik: upr. Viki KOŠEC iz Luč ob Savinji

SPLET: http://zupnija-ljubno-savinja.rkc.si/


Župnija Loka pri Zidanem mostu
Loka 54
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
tel.: 03/568-41-21

Župnik: Janez FURMAN
janez.furman@rkc.si ; janez.furman@siol.net

SPLET: https://zupnijaloka.si/sl


Župnija Luče ob Savinji
Luče ob Savinji 25
3334 LUČE

Župnik: Viki KOŠEC, 051-340-819
Kaplan: dr. Karel Gržan (stanuje Konjski vrh 16, Luče)

SPLET: http://zupnija-luce.si/


Župnija Marija Reka
Marija Reka 35
3312 PREBOLD

Župnik: upr. mag. Srečko HREN iz Prebolda


Župnija Marija Širje
Zidani most 34b
1432 ZIDANI MOST
tel.: 03/568-32-20

Župnik: upr. Janez FURMAN iz Loke


Cesta na Vrhe 2
3330 MOZIRJE
tel.: 03/839-50-36

Župnik moderator: Vinko ČONČ
vinko.conc@rkc.si; GSM: 041 745 643

Župnika sodelavca: Luka MIHEVC in Janez CERAR
Stalni diakon: Jože PRISLAN

SPLET: https://apostol.si/


Župnija Nazarje
Samostanska pot 50
3331 NAZARJE
tel.: +386 64 185 115

Župnik: dr. p. Andraž ARKO, OFM
v skupnosti: p. Tomaž PINTER, OFM
p. Marjan ČUK, OFM
nazarje@ofm.si

SPLET: https://franciskani-nazarje.si/


Župnija Nova Cerkev
Nova Cerkev 19
3203 NOVA CERKEV
tel.: 03/577-23-03

Župnik: Alojz VICMAN
alojz.vicman@rkc.si

SPLET: http://zupnija-nova-cerkev.rkc.si/


Župnija Nova Štifta
Tirosek 51
3342 GORNJI GRAD
tel.: 03/839-46-36

Župnik: upr. Ivan HRASTNIK iz Gornjega Gradu
SPLET: http://novastifta.si/


Župnija Olimje
Olimje 82
3254 PODČETRTEK
tel.: 03/582-91-61

Župnik – moderator: p. Martin GAŠPARIČ, OFMConv
Župnik – sodelavec: p. Ernset BENKO, OFMConv
ernest.benko@rkc.si
Župnik – sodelavec: p. Jože Lampret, OFMConv
Redovni brat: br. Jože STROJIN, OFMConv

SPLET: http://www.olimje.net/index.php/sl/


Župnija Petrovče
Petrovče 199
3301 PETROVČE
tel.: 03/714-03-00

Župnik: p. Ivan ARZENŠEK, OP
dominikanci.petrovce@rkc.si
Vikar: Drago FERENCEK, OP

SPLET: http://zupnija-petrovce.rkc.si/
Duh. pomočnik: Anton ŠERUGA (biva v Domu sv. Jožef – Celje)


Župnija Pilštanj
Pilštanj 13
3261 LESIČNO
tel.: 03/809-50-10

Župnik: Jože HRIBERNIK
joze.hribernik24@siol.net

SPLET: https://zupnija-pilstanj.rkc.si/


Župnija Pišece
Pišece 15
8255 PIŠECE
tel.: 07/495-10-46

Župnik: upr. Ivan ŠUMLJAK iz Brežic

SPLET: http://zupnija-pisece.rkc.si/


Župnija Planina pri Sevnici
Planina pri Sevnici 31
3225 PLANINA PRI SEVNICI
tel.: 03/748-10-56

Župnik: Jože VENGUST
Duh. pomočnik: Jože JEVŠNIK


Župnija Podčetrtek
Trška cesta 79
3254 PODČETRTEK

Župnik: Boris TIBAUT
GSM: 031 373 027
boristibaut@gmail.com


Župnija Podsreda
Podsreda 35
3257 PODSREDA
tel.:031/278-180

Župnik: upr. Damjan KEJŽAR iz Sv. Peter pod Sv. gorami (Bistrica ob Sotli)
Duh. pomočnik: Alojz Weingerl


Župnija Polje ob Sotli
Polje 2
3255 BUČE

Župnik: upr. Damjan KEJŽAR iz Sv. Peter pod Sv. gorami (Bistrica ob Sotli)


Župnija Polzela
Trg sv. Marjete 1
3313 POLZELA
tel.: 0591 13 867

Župnik: Urban LESJAK, GSM: 051 233 242
izbran.si@gmail.com

SPLET: https://izbran.si/


Župnija Ponikva
Ponikva 51
3232 PONIKVA
tel.: 03/748-20-25
zupnija.ponikva@rkc.si

Župnik: Jožef PLANINC,
GSM 041/625-703
jozef.planinc@siol.net
SPLET: http://zupnija-ponikva.rkc.si/


Župnija Prebold
Trg 5
3312 PREBOLD
tel.: 03/572-41-83

Župnik: mag. Srečko HREN
srecko.hren@gmail.com

SPLET: http://www.zupnija-prebold.si/


Župnija Prevorje
Lopaca 1
3262 PREVORJE

Župnik: upr. Marko ŠRAML iz Slivnice


Župnija Radmirje
Radmirje 52
3333 LJUBNO OB SAVINJI
tel.: 03/584-10-96

Župnik: upr. Ivan HRASTNIK iz Gornjega Gradu


Župnija Razbor pod Lisco
Razbor 11
1434 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
tel.: 07/814-41-44

Župnik: upr. Janez FURMAN iz Loke


Župnija Rečica ob Savinji
Rečica ob Savinji 74
3332 REČICA OB SAVINJI
tel.: 03/837-03-70

Župnik moderator: Vinko ČONČ
vinko.conc@rkc.si; GSM: 041 745 643

Župnika sodelavca: Luka MIHEVC in Janez CERAR
Stalni diakon: Stanislav Čeplak

SPLET: https://apostol.si/


Nadžupnija Rogaška Slatina
Brestovška 2
3250 ROGAŠKA SLATINA
tel.: 03/581-39-32

Nadžupnik: Jože VEHOVAR
joze.vehovar@rkc.si ; GSM 031/363-470

Duh. pomočnik: Andrej Zrim

URL: http://zupnija-rogaska.rkc.si/


Nadžupnija Rogatec
Slomškova ulica 7
3252 ROGATEC
tel.: 03/582-72-35

Nadžupnik: Andrej GROBELNIK
nadzupnija.rogatec@siol.net

SPLET: http://zupnija-rogatec.rkc.si/


Senovo

Župnija Senovo
Titova 84a
8281 SENOVO
tel.: 07/497-93-62

Župnik: upr. Tomaž ŠOJČ iz Brestanice

SPLET: http://zupnija-senovo.rkc.si/


Župnija Sevnica

Glavni trg 15
8290 SEVNICA
tel.: 07/816-16-80

Župnik: mag. Branko BALAŽIC, SDB
Duh. pomočnik: Štefan VOZLIČ, SDB
Duh. pomočnik: Jože ZABRET, SDB
Duh. pomočnik: Ivan TURK, SDB
sevnica@salve.si

SPLET: http://sevnica.donbosko.si


Župnija Sladka Gora

Sladka Gora 11
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
tel.: 03/582-41-61

Župnik: upr. Damjan RATAJC iz Šmarja pri Jelšah, GSM 041/576-012
Vikar: dr. Vili Lovše
SPLET: http://www.sladkagora.com/


Župnija Slivnica pri Celju
Slivnica 11
3263 GORICA PRI SLIVNICI
tel.: 03/579-33-11

Župnik: Marko ŠRAML
SPLET: http://www.facebook.com/pages/%C5%BDupnija-Slivnica-PRI-CELJU/345531785545408


Župnija Solčava
Solčava 21
3335 SOLČAVA
tel.: 03/838-60-06

Župnik: upr. Viki KOŠEC iz Luč
SPLET: http://www.zupnija-solcava.si/


Župnija Sromlje
Sromlje 7
8256 SROMLJE

Župnik: upr. Ivan ŠUMLJAK iz Brežic

SPLET: http://zupnija-artice-sromlje.rkc.si/


Župnija Sv. Andraž nad Polzelo
Andraž nad Polzelo 69
3313 POLZELA
tel.: 03/700-02-10

Župnik: upr. Urban LESJAK s Polzele
tel. Polzela: 0591 13 867

Duh. pomočnik: Aleksander KOREN, GSM 031 453 700
sandikoren@gmail.com


Župnija Sv. Ema

Sv. Ema 37
3253 PRISTAVA PRI MESTINJU
tel.: 03/582-32-17

Župnik: upr. Boris TIBAUT iz Podčetrtka


 Sv. Florijan ob Boču

Župnija Sv. Florijan ob Boču
Sv. Florijan 61
3250 ROGAŠKA SLATINA
tel.: 03/582-71-77

Župnik: upr. Jože VEHOVAR iz Rogaške Slatine
Duh. pomočnik: Viktor VRATARIČ iz Kostrivnice


Župnija Sv. Jedert nad Laškim
Sedraž 24
3270 LAŠKO
tel.: 03/573-66-72

Župnik: upr. Klemen JAGER iz Sv. Marjete pri Rimskih Toplicah (biva v Laškem)
klemen.jager@rkc.si

SPLET: https://www.facebook.com/pages/category/Catholic-Church/%C5%BDupnija-sv-Jedert-nad-La%C5%A1kim-100171151621678/


Župnija Sv. Jošt na Kozjaku
Strmec nad Dobrno 21
3204 DOBRNA
tel.: 03/586-12-90

Župnik: upr. Milan STRMŠEK iz Dobrne


Župnija Sv. Jurij ob Taboru
Tabor 16
3304 TABOR
tel.: 03/572-70-92

Župnik: soupr. Martin CIRAR z Gomilskega
Duh. pomočnik: Alojz PIRNAT

SPLET: https://www.facebook.com/Sv.JurijobTaboru/


Župnija Sv. Lenart nad Laškim
Vrh nad Laškim 22
3270 LAŠKO
tel.: 03/573-91-56

Župnik: Iztok HANŽIČ


Župnija Sv. Lovrenc nad Štorami
Kompole 53
3220 ŠTORE
tel.: 03/577-10-27

Župnik: upr. Miha HERMAN s Teharij
Duh. pomočnik: Stanko GAJŠEK

SPLET: http://www.zupnija-teharje.si/


Župnija Sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah
Šmarjeta 7
3272 RIMSKE TOPLICE
tel.: 03/734-62-10

Župnik: Klemen JAGER, stanuje v Laškem
klemen.jager@rkc.si
kaplan: Lovro SLEJKO

SPLET: http://www.zupnijalasko.si/smarjeta


Župnija Sv. Miklavž nad Laškim
Lažišče 23
3272 RIMSKE TOPLICE
tel.: 03/573-66-05

Župnik: upr. Klemen JAGER iz Sv. Marjete pri Rimskih Toplicah (stanuje v Laškem)
Kaplan: Lovro SLEJKO

SPLET: http://www.zupnijalasko.si/smiklavz


Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu
Kristan Vrh 49
3241 PODPLAT
tel.: 03/582-44-45

Župnik: supr. Damjan RATAJC iz Šmarja pri Jelšah


Župnija Sv. Peter pod Svetimi gorami
Bistrica ob Sotli 7
3256 BISTRICA OB SOTLI
tel.: 03/809-40-42

Župnik: Damjan KEJŽAR
damjan.kejzar@rkc.si

SPLET župnija in romarska pot: svetegore.si


Župnija Sv. Rok ob Sotli
Dobovec pri Rogatcu 32
3252 ROGATEC
03/582-65-11

Župnik: upr. Andrej GROBELNIK iz Rogatca


Župnija Sv. Rupert nad Laškim
Šentrupert nad Laškim 91
3271 ŠENTRUPERT
tel.: 03/573-91-56 (župnišče Sv. Lenart nad Laškim)

Župnik: upr. Iztok HANŽIČ iz Sv. Lenart nad Laškim
SPLET: http://zupnija-sv-rupert-lasko.rkc.si/


Župnija Sv. Štefan
Sv. Štefan 61
3264 SVETI ŠTEFAN
tel.: 03/579-55-26

Župnik: upr. Janez NERAD iz Šentvida pri Grobelnem


Župnija Sv. Vid na Planini
Šentvid pri Planini 4
3225 PLANINA PRI SEVNICI
tel.: 03/579-11-54

Župnik: dr. Vlado ZUPANČIČ


Župnija Svetina
Svetina 13
3220 ŠTORE

Župnik: upr. dr. Vinko KRALJIČ iz Črešnjic
SPLET: http://www.zupnija-svetina.si/


Župnija Šempeter v Savinjski dolini
Rimska cesta 37
3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
tel.: 03/703-34-70

Župnik: Mirko ŠKOFLEK
mirko.skoflek@rkc.si

SPLET: http://www.zupnija-sempeter-sd.rkc.si/


Župnija Šentjanž na Vinski gori
Vinska gora 5
3320 VELENJE
tel.: 03/891-00-80

Župnik: upr. Janko REZAR iz Velenje – sv. Martin
03 897 56 80, pisarna@zupnija-velenje.si
Duh. pomočnik: Anton KRAŠOVEC
anton.krasovec1@siol.net

SPLET: http://www.sentjanz-vg.com


Župnija Šentjur pri Celju
Ul. skladateljev Ipavcev 14
3230 ŠENTJUR
tel.: 03/749-17-20

Župnik: Mitja MARKOVIČ
info@zupnija-sentjur.si ; GSM: 041 934 603

SPLET: http://www.zupnija-sentjur.si/


Župnija Šentvid pri Grobelnem

Šentvid 5
3231 GROBELNO
tel.: 03/579-42-54

Župnik: Janez NERAD


Župnija Šmarje pri Jelšah
Cesta na Sv. Rok 2
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
tel.: 03/582-11-32

Župnik: Damjan RATAJC
damjan.ratajc@rkc.si ; GSM 041/576-012

Duh. pomočnik: dr. Janez KOZINC (voditelj propedevtičnega letnika)
Duh. pomočnik: Janez ZUPANC
SPLET: http://zupnija.smarje.com/


Župnija Šmartno ob Dreti
Šmartno ob Dreti 22
3341 ŠMARTNO OB DRETI
tel.: 03/838-51-66

Župnik moderator: Vinko ČONČ
vinko.conc@rkc.si; GSM: 041 745 643

Župnika sodelavca: Luka MIHEVC in Janez CERAR (GSM 041 732 303)

SPLET: https://apostol.si/


Župnija Šmartno ob Paki
Šmartno ob Paki 70
3327 ŠMARTNO OB PAKI
tel.: 03/588-55-24

Župnik: Ivan NAPRET
zupnijski.urad@telemach.net


Župnija Šmartno v Rožni dolini
Šmartno v Rožni dolini 2
3201 ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

tel.: 03/577-70-48

Župnik: Janko IVANČIČ SDB
janko.ivancic@rkc.si

SPLET: http://www.zupnija-smartno.si


Župnija Šmihel nad Mozirjem
Šmihel nad Mozirjem 1
3330 MOZIRJE

Župnik moderator: Vinko ČONČ
vinko.conc@rkc.si; GSM: 041 745 643

Župnika sodelavca: Luka MIHEVC in Janez CERAR

SPLET: https://apostol.si/


Župnija Šoštanj
Skorno 1b
3325 ŠOŠTANJ

tel.: 03/898-43-53

Župnik moderator: Jože PRIBOŽIČ
pisarna@zupnija-sostanj.com

Duh. pomočnik: Andrej MAZEJ
Aleksander KOREN (biva v Sv. Andražu nad Polzelo)
Stalni diakon: Roman KAVŠAK

SPLET: http://www.zupnija-sostanj.si/


Župnija Št. Ilj pri Velenju
Arnače 3
3320 VELENJE
tel.: 03/588-85-56

Župnik: upr. Janko REZAR iz Velenje – sv. Martin


Župnija Teharje
Teharje 27
3221 TEHARJE
tel.: 03/542-10-04

Župnik: Miha HERMAN
miha.herman@rkc.si
Duh. pomočnik: Stanislav GAJŠEK
SPLET: www.zupnija-teharje.si


Župnija Trbovlje – Sv. Marija
Ulica 1. junija 13
1420 TRBOVLJE
tel.: 03/ 562-12-74

Župnik: upr. Matej DEČMAN iz Trbovlje – Sv. Martin
Vikar: Gregor MAJCEN


Župnija Trbovlje – Sv. Martin
Trg Franca Fakina 31
1420 TRBOVLJE
tel.: 041/388 145

Župnik: Matej DEČMAN
Vikar: Gregor Majcen
zupnijatrbovlje@gmail.com

SPLET: http://zupnija-trbovlje-martin.rkc.si/


Velenje – sv. Martin

Župnija Velenje – sv. Martin
Šmarška c. 2
3320 VELENJE
tel.: 03/897-56-80

Župnik: Janko REZAR; janko.rezar@rkc.si

Vikar: Janez TURINEK

Duhovna pomočnika: Jožef Škrinjar in Roman Travar
Stalni diakon: Andrej VRABIČ

SPLET: https://www.zupnija-velenje.si/


Župnija Videm – Krško
Savska pot 1
8270 KRŠKO
tel.: 07/490-14-00

Župnik: mag. Alojz KAČIČNIK
zupnija.videm-krsko@rkc.si

SPLET: http://www.videmcan.si/


Župnija Vitanje
Doliška cesta 12
3205 VITANJE
tel.: 03/577-51-11

Župnik: upr. Alojz VICMAN iz Nove Cerkve; GSM 040/586-838
zupnija.vitanje@gmail.com

Duh. pomočnik: Jože KOVAČEC

SPLET: http://www.zupnija-vitanje.si/


Župnija Vojnik
Murnova 4
3212 VOJNIK
tel.: 03/577-23-14

Župnik: Anton PERGER
anton.perger@rkc.si

Stalni diakon: Karli BREZOVŠEK
SPLET: http://www.zupnija-vojnik.si/


Župnija Vransko
Vransko 144
3305 VRANSKO
tel.: 03/572-51-01

Župnik: Jože TURINEK

zupnijavransko@gmail.com


Župnija Zabukovje
Zabukovje 3
8292 ZABUKOVJE
tel.: 07/818-81-21

Župnik: soupr. mag. Branko BALAŽIC, SDB iz Sevnice


Župnija Zagorje
Zagorje 48
3261 LESIČNO
tel.: 03/580-52-32

Župnik: upr. Jože HRIBERNIK s Pilštajna


Župnija Zavodnje
Zavodnje 23
3325 ŠOŠTANJ
tel.: 03/589-51-93

Župnik: upr. Jože PRIBOŽIČ iz Šoštanja


Župnija Zdole
Zdole 21
8272 ZDOLE
tel.: 07/492-76-95

Župnik: upr. Alojz KAČIČNIK z Vidma


Župnija Zibika
Zibika 6
3253 PRISTAVA PRI MESTINJU
tel.: 03/582-31-84

Župnik: upr. Damjan RATAJC iz Šmarja pri Jelšah


Župnija Žalec
Savinjska cesta 9
3310 ŽALEC
tel.: 03/710-13-30

Župnik: mag. Vlado BIZJAK
zupnija.zalec@rkc.si

Vikar: Ivan ŠELIH

SPLET : https://sites.google.com/site/zupnijazalec/


Župnija Žusem
Dobrina 34
3223 LOKA PRI ŽUSMU
tel.: 03/579-71-08

Župnik: upr. Marko ŠRAML iz Slivnice