7.4.2013 – Obletnica ponovne vzpostavitve naše škofije nas povezuje v hvaležnosti za prehojeno pot naše krajevne Cerkve in v enodušni molitvi, da bi danes in jutri zvesto gradili Božje kraljestvo po priprošnji Božje matere Marije in zgledu bl. škofa A. M. Slomška, sv. Eme in sv. Maksimilijana Celjskega.

+Stanislav Lipovšek, celjski škof

Apostolska konstitucija Varia inter munera papeža Benedikta XVI. o ustanovitvi celjske škofije (izvirno besedilo)

Benedictus episcopus Servus Servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

 Varia inter munera quae ex Christi voluntate Nobis incumbunt, prospicere tenemur ut illae ecclesiaticae circumscriptiones, ubi catholica religio in dies haud parva suscepit augmenta, ad maiorem extollantur dignitatem. Cum huiusmodi petitum sit ut in Republica Slovena archidiocesis Mariborensis dividetur ad novam condendam diocesim, hisce precibus libenti animo annuimus. Itaque, sententiam amplectentes Congregationis pro Episcopis, favente voto Venerabilis Fratris Sanctis Abril y Castelló, Archiepiscopi titulo Tamadensis et in Republica Slovena Apostolici Nuntii, Nostrae Apostolicae auctoritatis et potestatis plenitudine, qua ex Christi voluntate fruimur, hae quae sequuntur decernimus. Ab archidiocesi Mariborensi distrahimus integrum territorium Vicariatuum foraneorum vulgo nuncupatorum Braslovče, Celje, Gornji Grad, Kozje, Laško, Šaleška dolina, Šmarje pri jelšah, Videm ob Savi, Žalec, Nova Cerkev et Rogatec, excepta autem paroecia vulgato sermone nuncupata Stoperce atque ex ita distracto territorio novam diocesim, Celeiensem appellandam erigimus ac consituimus. Eandem suffraganeam facimus Metropolitanae Ecclesiae Mariborensi eiusque Episcopum metropolitico iuri Archiepiscopi pro tempore eiusdem Ecclesiae Metropolitanae subicimus. Episcopalem eius sedem in urbe vulgo Celje statuimus et templum, ibidem situm et Deo in honorem Sancti Danielis dicatum, ad gradum et dignitatem Ecclesiae Cathedralis evehimus, cunctis additis iuribus et privilegiis quae ad id genus aedes sacras pertinent. Cetera vero secundum canonicas leges adimpleantur. Haec quae statuimus perficienda committimus Venerabili Fratri Sancti Abril y Castelló, quem diximus, vel, ipso a sede absente, negotiorum Sanctae Sedis ibidem curatori, necessarias tribuentes et opportunas facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad memoratam Congregationem authenticum exemplar actus peractae executionis remittendi. Hanc denique Constitutionem Nostram nunc et in posterum ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. Datum Romae, apud S. Petrum, die septimo mensis Aprilis, anno Domini bis millesimo sexto, Pontificatus Nostri primo.

Angelus, Card. Sodano, Secretarius Status

Joannes B. Card. Re, Congr. pro Episcopis Praefectus

Leonardus Erriquenz, Protonot. Apost.

Brennus Chestle, Protonot. Apost.

 

(slovenski prevod)

BENEDIKT ŠKOF SLUŽABNIK BOŽJIH SLUŽABNIKOV, v trajen spomin zadeve.

MED RAZNIMI NALOGAMI, ki so nam po Kristusovi volji naložene, moramo imeti pred očmi, da tista cerkvena okrožja, v katerih je katoliška vera iz dneva v dan pognala neomajno rast, povzdignemo na višje dostojanstvo. Zaprošeno je bilo potemtakem, naj se v Republiki Sloveniji Mariborska nadškofija razdeli in ustanovi nove škofije. Tem prošnjam rade volje ugodimo. Ko smo torej s spoštovanjem prejeli razsodbo Kongregacije za škofe in ko je bil naš prečastiti brat Santos Abril y Caselló, naslovni škof Tamadski in apostolski nuncij v Republiki Sloveniji, podal ugodno mnenje, v polnosti naše apostolske avtoritete in oblasti, ki jo imamo po Kristusovi volji, odločamo, kot sledi. Iz Mariborske nadškofije izločimo celotno ozemlje dekanij, ki se po domače imenujejo Braslovče, Celje, Gornji Grad, Kozje, Laško, Šaleška dolina, Šmarje pri Jelšah, Videm ob Savi, Žalec, Nova Cerkev in Rogatec, izvzemši župnijo, ki se po domače imenuje Stoperce. Iz tako izločenega ozemlja vzpostavimo in ustanovimo novo škofijo, imenovano Celjsko. Hkrati to škofijo postavimo za sufragansko Mariborske metropolitanske Cerkve in njenega škofa podvržemo metropolitanskemu pravu vsakokratnega nadškofa iste metropolitanske Cerkve. Za škofovski sedež nove škofije določimo mesto, po domače Celje, cerkev posvečeno Bogu v čast svetega Danijela, stoječo v tem mestu, pa povzdignemo na stopnjo in dostojanstvo stolne cerkve, z vsemi pravicami in privilegiji, ki spadajo k takim svetim stavbam. Vse drugo naj se izvrši po kanoničnih zakonih. Da se vse to, kar smo določili, izvrši, prepuščamo prečastitemu bratu Santu Abrilu y Castelló, že prej imenovanemu, ali, če je od svojega sedeža odsoten, tamkajšnjemu upravniku poslov Svetega sedeža. Podeljujemo mu vsa potrebna in ustrezna pooblastila, ki jih lahko za izvršitev tu omenjenega poveri tudi naprej kateremu koli že postavljenemu cerkvenemu dostojanstveniku. Ta pa mora poslati omenjeni kongregaciji pristen izvod o opravljeni izvržbi. Končno hočemo, naj bo ta naša Konstitucija sedaj in v prihodnje pravnomočna. Vse, kar temu kakor koli nasprotuje, nima veljave. Dano v Rimu, pri Sv. Petru, dne sedmega aprila, leta Gospodovega dva tisoč šestega, v prvem letu Našega papeževanja.

+ Angelo kard. Sodano 
državni tajnik

+ Giovanni Battista Re
prefekt Kongregacije za škofe

Leonardo Erriquez, apostolski protonotar
Bryan Chestle, apostolski protonotar

 

Delite prispevek s prijatelji!