“Le pojdi, kamor koli te pošljem!” (prim. Jer 1,6)

P. mag. Ernest Benko OFMConv je bil s soglasjem provinciala Slovenske minoritske province sv. Jožefa imenovan za župnijskega upravitelja Župnije Podčetrtek in župnijskega soupravitelja Župnije Polje ob Sotli (19. 3.).

Vinko Čonč je imenovan za vršilca dolžnosti ekonoma Škofije Celje. Razrešen je službe župnika Župnije Šentjur pri Celju in v skladu s kann. 517, 542, 543 in 544 imenovan za župnika sodelavca v Župniji Šoštanj, Bele Vode in Zavodnje (1. 8.). V skladu s kan. 483 § 1. je imenovan za notarja kurije Škofije Celje (3. 8.).

Matej Dečman, župnik Župnije Velenje – bl. A. M. Slomšek, je v skladu s kan. 539 imenovan za župnijskega upravitelja Župnije Velenje – sv. Martin. Službo bo v skladu s kan. 540 opravljal v času študijskega dopusta župnika Janka Rezarja, do 1. 7. 2022 (15. 7.).

Msgr. Milan Gosak, župnik Župnije Braslovče in prodekan Dekanije Braslovče, je na svojo prošnjo razrešen službe eksorcista Škofije Celje (3. 8.).

Ivan Hrastnik je razrešen službe župnijskega kaplana v Župniji Šoštanj, Bele Vode in Zavodnje ter imenovan za župnijskega kaplana v Župniji Mozirje, v Župniji Šmihel nad Mozirjem, v Župniji Rečica ob Savinji in v Župniji Šmartno ob Dreti (1. 8.).

Mag. Srečko Hren je razrešen služb župnika Župnije Celje – Sveti Duh in prodekana Dekanije Celje ter imenovan za župnika Župnije Prebold in župnika soupravitelja Župnije Marija Reka (1. 8.).

Klemen Jager, župnik Župnije sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah in župnik soupravitelj Župnije sv. Miklavž nad Laškim ter župnijski soupravitelj Župnije sv. Jedert nad Laškim je bil razrešen službe župnijskega soupravitelja Župnije sv. Jedert nad Laškim in imenovan za župnika soupravitelja iste župnije ter za mentorja župnijskemu kaplanu Lovru Slejku in duhovnemu pomočniku Petru Marčunu (1. 8.).

Marjan Jezernik bo s 14. 8. 2021 razrešen službe župnika Opatijsko – mestne župnije Celje (Župnije Celje – sv. Danijel) in imenovan za rektorja Marijine cerkve v Celju. V Škofiji Celje bo še naprej opravljal službo birmovalca. Stanoval bo v hiši ob Marijini cerkvi, na naslovu Prešernova ulica 20, 3000 Celje.

Mag. Alojzij Kačičnik, župnik Župnije Ponikva in prodekan Dekanije Šmarje pri Jelšah, je imenovan za duhovnika, odgovornega za duhovno oskrbo stanovalcev Doma starejših Šentjur (1. 8.).

Aleksander Koren, župnik Župnije Mozirje in župnik soupravitelj Župnije Šmihel nad Mozirjem, je bil imenovan za voditelja Pastoralne službe Škofije Celje (1. 7.). Imenovan je za župnika soupravitelja Župnije Rečica ob Savinji in župnika soupravitelja Župnije Šmartno ob Dreti ter mentorja župnijskemu kaplanu Ivanu Hrastniku (1. 8.).

Jože Kovačec je imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Nova Cerkev in v Župniji Vitanje. Stanoval bo v župnišču v Vitanju (1. 8.).
Msgr. Jože Kužnik je bil razrešen službe kanclerja Škofije Celje (10. 6.).

Urban Lesjak je razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Vitanje in imenovan za župnika Župnije Polzela in župnika soupravitelja Župnije sv. Andraž nad Polzelo (1. 8.).

Tadej Linasi je razrešen služb župnika Župnije Šmarje pri Jelšah, župnika soupravitelja Župnije Sladka Gora, župnika soupravitelja Župnije sv. Peter na Kristan Vrhu in dekana Dekanije Šmarje pri Jelšah (1. 8.) ter imenovan za župnika Župnije Celje – sv. Danijel (14. 8.).

Gregor Majcen je razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Pišece in imenovan za župnijskega kaplana v isti župniji. Po odloku z dne 27. 6. 2016, s številko 184/16, je tudi župnijski kaplan v Župniji Brestanica. Stanuje v župnišču v Brestanici (1. 8.).

Peter Marčun je imenovan za duhovnega pomočnika v Nadžupniji Laško, v Župniji sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah, v Župniji sv. Miklavž nad Laškim in v Župniji sv. Jedert nad Laškim. Stanoval bo v kaplaniji v Laškem (1. 8.).

Mitja Markovič je razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Videm – Krško in župnijskega soupravitelja Župnije Zdole ter imenovan za župnika Župnije Šentjur pri Celju (1. 8.).

Rok Metličar, nadžupnik Nadžupnije Laško, dekan Dekanije Laško in predsednik Škofijske Karitas Celje je bil imenovan za generalnega vikarja Škofije Celje (9. 6.).

Luka Mihevc je bil razrešen službe namestnika kanclerja in sodnika zasliševalca ter imenovan za vršilca dolžnosti kanclerja do imenovanja novega kanclerja Škofije Celje ter vršilca dolžnosti sodnika zasliševalca do imenovanja novega sodnika zasliševalca v Škofiji Celje (10. 6.).

P. Tomaž Pinter OFM je bil na predlog provincialnega ministra Slovenske frančiškanske province Sv. Križa razrešen službe župnijskega kaplana v Župniji Nazarje ter imenovan za župnijskega upravitelja iste župnije (7. 5.).

Matej Pirnat, generalni tajnik Škofijske Karitas Celje, je imenovan za voditelja karitativne formacije v Škofiji Celje (1. 8.).

P. Andrej Pollak OFM je bil na predlog provincialnega ministra Slovenske frančiškanske province Sv. Križa razrešen službe župnika Župnije Nazarje (7. 5.).

Msgr. Jože Pribožič je razrešen službe vršilca dolžnosti ekonoma Škofije Celje in imenovan za svetovalca ekonoma Škofije Celje in za upravitelja Škofijskega doma Vrbje. V skladu s kann. 517, 542, 543 in 544 je imenovan za župnika moderatorja v Župniji Šoštanj, Bele Vode in Zavodnje (1. 8.). Razrešen je službe notarja kurije Škofije Celje (3. 8.).

Damjan Ratajc je razrešen služb župnika Župnije Prebold, župnika soupravitelja Župnije Marija Reka, župnika soupravitelja Župnije sv. Andraž nad Polzelo in dekana Dekanije Braslovče ter imenovan za župnika Župnije Šmarje pri Jelšah, župnika soupravitelja Župnije Sladka Gora in župnika soupravitelja Župnije sv. Peter na Kristan Vrhu (1. 8.).

Lovro Slejko je bil razrešen službe duhovnega pomočnika v Župniji Šentjur pri Celju in imenovan za kaplana v Nadžupniji Laško, v Župniji sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah, v Župniji sv. Miklavž nad Laškim in v Župniji sv. Jedert nad Laškim. Stanoval bo v kaplaniji v Laškem (1. 8.).

Ivan Šelih je razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Šmartno ob Dreti in župnijskega soupravitelja Župnije Bočna ter imenovan za župnika Župnije Senovo in župnika soupravitelja Župnije Koprivnica (1. 8.).

Mirko Škoflek, župnik Župnije Šempeter v Savinjski dolini in dekan Dekanije Žalec, je bil razrešen službe župnika soupravitelja Župnije Polzela (1. 8.).

Jože Špes, župnik Župnije Brestanica, je imenovan za župnika soupravitelja Župnije Pišece ter za mentorja župnijskemu kaplanu Gregorju Majcnu (1. 8.).

Br. Jurij Štravs OFMCap bo na predlog provincialnega ministra Slovenske kapucinske province s 1. 9. 2021 imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Celje – sv. Cecilija.

Ivan Šumljak, župnijski upravitelj Župnije Gornji Grad, je imenovan za župnijskega soupravitelja Župnije Bočna (1. 8.).

Janez Turinek je razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Senovo in župnijskega soupravitelja Župnije Koprivnica ter imenovan za župnika Župnije Videm – Krško in župnika soupravitelja Župnije Zdole (1. 8.).

Jožef Turk je bil razrešen službe duhovnega pomočnika v Nadžupniji Laško, v Župniji sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah in v Župniji sv. Miklavž nad Laškim ter dobil dovoljenje za bivanje v Nadškofiji Maribor, kjer bo stanoval v zasebnem stanovanju v domačem kraju Črna na Koroškem (10. 6.).

Alojz Vicman, župnik Župnije Nova Cerkev in dekan Dekanije Nova Cerkev, je imenovan za župnika soupravitelja Župnije Vitanje (1. 8.).

David Zagorc je razrešen služb župnika Župnije Rečica ob Savinji in prodekana Dekanije Gornji Grad ter imenovan za župnika Župnije Celje – Sveti Duh (1. 8.).

Delite prispevek s prijatelji!