Št. 119-24/20
Ljubljana, 28. avgust 2020

Stanje: 1. september 2020

V Navodilih slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času krepitve epidemije COVID-19 (stanje: 21. julij 2020) je določeno, da se župnijska kateheza (verouk) začne izvajati vzporedno z osnovno šolo. Pri tem veljajo enaka zdravstvena navodila kot v šolah. Z namenom lažje organizacije kateheze v nadaljevanju posredujemo glavna priporočila, ki so v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter NIJZ.

1 Splošna priporočila

a) Priporočila za izvajanje župnijske kateheze v katehetskem letu 2020/21 so namenjena vsem osebam, ki so vključene v katehetsko dejavnost v Katoliški cerkvi v Sloveniji: duhovnikom, redovnicam in redovnikom, katehistinjam in katehistom, animatorjem, voditeljem skupin (bibličnih, zakonskih, ministrantskih itd.) ali pevskih zborov, zunanjim sodelavcem, katehizirancem ter njihovim staršem oz. zakonitim zastopnikom.

b) Župnijske kateheze se udeležujejo samo zdravi kateheti in katehiziranci. Pomembno je, da so starši in katehetski sodelavci seznanjeni s simptomi in znaki bolezni COVID-19 ter pravilnim ukrepanjem ob pojavu simptomov in znakov bolezni. Katehet mora za vsako katehetsko srečanje voditi seznam vseh prisotnih katehizirancev (temu zadošča vpis prisotnosti v katehetov dnevnik).

c) Če je skupina večja kot 25 oseb in ni mogoče zagotoviti ustrezne medosebne razdalje, naj bodo razredi razdeljeni na dve (ali več) manjši skupini katehizirancev. Urnik katehetskih srečanj naj bo pripravljen tako, da je med posameznimi skupinami, ki se srečujejo v istem prostoru, vsaj 20 minut odmora, med katerim je treba prostor temeljito prezračiti. Če je katehetskih učilnic več, naj odmori ne bodo istočasni, da se prepreči srečevanje med skupinami.

č) Kjer je mogoče, naj bodo v katehetski skupini samo otroci, ki obiskujejo isto šolo. S tem se želi zmanjšati možnost prenosa okužbe med otroki (in njihovimi družinami oziroma kateheti) iz različnih šol.

d) Ob vstopu v objekt si morajo vsi razkužiti roke.

e) Kateheti, starši in otroci, starejši od 12 let, naj v prostoru nosijo maske.

f) Vsi naj bodo seznanjeni s pravilnim načinom nošenja ter namestitve maske (https://www.nijz.si/sl/splosna-uporaba-zascitnih-mask). Pred uporabo maske in po njej si je treba temeljito umiti roke. Maska mora segati od korena nosu čez brado, med nošenjem naj se je osebe ne dotikajo.

g) Po končani katehezi naj katehiziranci iz stavbe izstopajo posamično in pri tem stalno ohranjajo priporočeno medosebno razdaljo 1,5 oz. 2 metra.

h) Izvajanje ukrepov naj ob prihodu in odhodu katehizirancev spremlja odrasla oseba.

 Umivanje rok 2020

2 Katehetske dejavnosti

a) Srečanja s starši naj prvenstveno potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali spletu. V primeru, da potekajo v cerkvenih prostorih, je treba dosledno upoštevati vse higienske ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja …).

b) Organiziranje vsakršnih dogodkov oziroma udeležba na njih (npr. koncerti, prireditve, razstave ipd.) se prestavi na poznejši čas. Dopustni so le dogodki, ki se jih udeležijo katehiziranci iz iste katehetske skupine, brez zunanjih udeležencev.

c) V primeru dogodkov z več kot 50 udeleženci, je treba predhodno pridobiti pozitivno mnenje NIJZ in dogodek prijaviti na policijsko postajo.

č) Katehet naj pravočasno obvesti starše otrok o tem, kaj naj prinesejo s seboj (npr. katehetske pripomočke, vodo v plastenkah, dodatna oblačila v primeru zračenja …).

3 Katehetski prostori

a) Kjer je mogoče, naj kateheza poteka v večjih župnijskih prostorih (župnijske dvorane, pevske sobe, cerkev itd.) ali na prostem.

b) Vsak dan pred pričetkom kateheze in po njej ter med posameznimi srečanji je treba prostore temeljito prezračiti (vsa okna v učilnici odprta na stežaj).

c) V prostor naj vstopajo samo katehiziranci in katehet, ostali le po predhodni najavi, pri čemer je treba upoštevati vse potrebne ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja …).

č) Katehiziranci naj v objekt vstopajo posamično in pri tem ohranjajo medsebojno razdaljo vsaj 1,5 oz. 2 metra. Postavitev klopi in stolov ali talne označbe naj tudi v prostoru omogočajo ohranitev ustrezne razdalje.

d) Razkužila za roke in plakat s splošnimi higienskimi ukrepi (npr. https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva;
https://katoliska-cerkev.si/covid19-meni-ssk) morajo biti nameščena na več vidnih mestih objekta, v katerem se izvaja župnijska kateheza.

e) Vrata učilnice naj bodo do začetka kateheze odprta, tako da je čim manj dotikov kljuke. Prenos virusa s kljuke preprečujemo tudi tako, da kljuko obrišemo z alkoholnim robčkom ali s papirnato brisačo za enkratno uporabo in razkužilom (70 % alkohol).

f) Virus se lahko prenese z različnimi predmeti, tudi papirjem. Svetujemo, da morebitno tiskano učno gradivo katehizirancem deli katehet, ki si je pred tem umil ali razkužil roke. Katehiziranci si katehetskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo oz. jih pred uporabo obvezno razkužijo (v prvem triletju to naredi katehet).

g) Priporočamo, da vrnjene pisne izdelke katehet pred popravljanjem vsaj 24 ur hrani na varnem mestu. Nasvet temelji na preživetju virusa na površinah predmetov.

h) Okna sanitarij naj bodo odprta. V predprostoru sanitarij svetujemo talne označbe za zagotavljanje primerne medosebne razdalje. Vrata naj učenci po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisače. V sanitarijah naj bodo na voljo milo in papirnate brisače ter razkužilo.

i) V času izvajanja kateheze je treba katehetske prostore redno čistiti in razkuževati. Koši za smeti naj bodo izpraznjeni vsak dan. Redno je treba razkuževati površine in predmete, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, držala, stikala za luči, potezne vrvice v sanitarijah…)

Priporočila Slovenske škofovske konference za izvajanje župnijske kateheze (verouka) v katehetskem letu 2020/21 stopijo v veljavo 1. septembra 2020.

Slovenska škofovska konferenca

Delite prispevek s prijatelji!