I. Savinjsko – Šaleški naddekanat (naddekan msgr. Jože PRIBOŽIČ)

Dekanija Braslovče
1. Braslovče – msgr. Milan Gosak
2. Gomilsko – Martin Cirar
3. Marija Reka* (združena s Preboldom)
4. Prebold – Damjan Ratajc (dekan)
5. Sv. Andraž nad Polzelo* (soupravljana s Polzelo)
6. Sv. Jurij ob Taboru* (soupravljana z Gomilskim)
7. Šmartno ob Paki – Ivan Napret
8. Vransko – Jože Turinek

Dekanija Gornji Grad
1. Bočna* (soupravljana s Šmartnim ob Dreti)
2. Gornji Grad – Ivan Šumljak
3. Ljubno ob Savinji – Martin Pušenjak
4. Luče ob Savinji – Viki Košec
5. Mozirje – Aleksander Koren (dekan)
6. Nazarje – p. Andrej Pollak OFM
7. Nova Štifta – Alojz Ternar
8. Radmirje – msgr. Jožef Vratanar
9. Rečica ob Savinji – David Zagorc
10. Solčava* (soupravljana z Lučami)
11. Šmartno ob Dreti – Ivan Šelih
12. Šmihel nad Mozirjem* (združena z Mozirjem)

Dekanija Šaleška dolina
1. Bele Vode* (združena s Šoštanjem)
2. Gornja Ponikva* (soupravljana s Šentjanžem na Vinski Gori)
3. Šentjanž na Vinski Gori – Anton Krašovec
4. Šoštanj – Jože Pribožič (dekan in naddekan)
5. Št. Ilj pri Velenju – Arnače – Andrej Mazej
6. Velenje – Bl. Anton Martin Slomšek – Matej Dečman
7. Velenje – Sv. Marija – Luka Mihevc
8. Velenje – Sv. Martin – Janko Rezar
9. Zavodnje* (združena s Šoštanjem)

II. Celjski naddekanat (naddekan Marjan JEZERNIK)

Dekanija Celje
1. Celje – Sv. Cecilija – p. Marijan Gačnik OFM Cap
2. Celje – Sv. Danijel – Marjan Jezernik (opat, naddekan)
3. Celje – Sv. Duh – mag. Srečko Hren
4. Celje – Sv. Jožef – Vlado Bizant CM
5. Celje – Bl. A. M. Slomšek – Tone Lipar SDB
6. Svetina* – dr. Vinko Kraljič (soupravljana s Črešnjicami)
7. Sv. Lovrenc nad Štorami* (soupravljana s Teharji)
8. Teharje – Miha Herman (dekan)

Dekanija Nova Cerkev
1. Črešnjice – dr. Vinko Kraljič
2. Dobrna – Milan Strmšek
3. Frankolovo – mag. Branko Cestnik CMF
4. Ljubečna* (soupravljana s Šmartnim v Rož. dol.)
5. Nova Cerkev – Alojz Vicman (dekan)
6. Sv. Jošt na Kozjaku* (soupravljana z Dobrno)
7. Šmartno v Rožni Dolini – Janko Ivančič SDB
8. Vitanje – Urban Lesjak
9. Vojnik – Anton Perger

Dekanija Žalec
1. Galicija – Janko Cigala
2. Gotovlje – Branko Zemljak
3. Griže – Jože Planinc
4. Petrovče – p. Ivan Arzenšek OP
5. Polzela* (soupravljana s Šempetrom)
6. Šempeter v Savinjski dolini – Mirko Škoflek (dekan)
7. Žalec – p. Viktor Arh OP

III. Kozjanski naddekanat (naddekan Andrej GROBELNIK)

Dekanija Kozje
1. Buče* (v soupravi s Kozjim)
2. Dobje pri Planini* (soupravljana s Kalobja)
3. Kozje – Niko Marovt
4. Olimje – p. Ernest Benko OFM Conv
5. Pilštanj – Jože Hribernik
6. Planina pri Sevnici – Jože Vengust
7. Podčetrtek – Jože Rogač (dekan)
8. Podsreda – Alojz Weingerl
9. Polje ob Sotli* (združena s Podčetrtkom)
10. Prevorje* (soupravljana iz Slivnice)
11. Sv. Peter pod Svetimi Gorami – Damjan Kejžar
12. Sv. Vid pri Planini – dr. Vlado Zupančič
13. Zagorje* (soupravljana s Pilštanja)

Dekanija Rogatec
1. Kostrivnica – Viktor Vratarič
2. Rogaška Slatina – Jože Vehovar
3. Rogatec – Andrej Grobelnik (dekan in naddekan)
4. Sv. Ema – Franc Strašek
5. Sv. Florijan ob Boču* (soupravljana iz Kostrivnice)
6. Sv. Peter na Kristan Vrhu* (soupravljana s Šmarjem pri Jelšah)
7. Sv. Rok ob Sotli* (soupravljana iz Rogatca)

Dekanija Šmarje pri Jelšah
1. Dramlje – Niko Krajnc
2. Kalobje – Peter Orešnik
3. Ponikva – mag. Alojz Kačičnik
4. Sladka Gora* (soupravljana iz Šmarja)
5. Slivnica pri Celju – Marko Šraml
6. Sv. Štefan pri Žusmu* (soupravljana iz Šentvida)
7. Šentjur pri Celju – Vinko Čonč
8. Šentvid pri Grobelnem – Janez Nerad
9. Šmarje pri Jelšah – Tadej Linasi (dekan)
10. Zibika – Alojz Podkrajnik
11. Žusem* (soupravljana iz Slivnice)

IV. Savski naddekanat (naddekan Jože ŠPES)

Dekanija Laško
1. Dol pri Hrastniku – Franc Ornik
2. Hrastnik* (soupravljana z Dolom pri Hrastniku)
3. Jurklošter* (soupravljana s Planino)
4. Laško – Rok Metličar (dekan)
5. Loka pri Zidanem mostu – Janez Furman
6. Marija Širje* (združena z Loko pri Zidanem Mostu)
7. Razbor pod Lisco* (soupravljana z Loko pri Zid. Mostu)
8. Sv. Jedert nad Laškim* (soupravljana iz Sv. Marjete)
9. Sv. Lenart nad Laškim – Iztok Hanžič
10. Sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah – Klemen Jager
11. Sv. Miklavž nad Laškim* (soupravljana s Sv. Marjeto)
12. Sv. Rupert nad Laškim* (soupravljana iz Sv. Lenarta)
13. Trbovlje – Sv. Marija* (soupravljana s Trbovljami – Sv. Martin)
14. Trbovlje – Sv. Martin – Tomaž Šojč

Dekanija Videm ob Savi
1. Artiče – Roman Travar CM (iz Dobove) (dekan)
2. Bizeljsko – Vlado Leskovar
3. Brestanica – Jože Špes (naddekan)
4. Brežice – Milan Kšela
5. Dobova – Matej Užmah CM
6. Kapele pri Brežicah* (soupravljana z Bizeljskim)
7. Koprivnica * (soupravljana s Senovim)
8. Pišece – Gregor Majcen
9. Senovo – Janez Turinek
10. Sevnica – Jože Brečko SDB
11. Sromlje* (soupravljana z Artičami)
12. Videm – Krško – Mitja Markovič
13. Zabukovje* (soupravljana s Sevnico)
14. Zdole* (soupravljana iz Vidma)

Delite prispevek s prijatelji!